Prešernova delavnica OGP 2021

Obalne galerije Piran z veseljem najavljajo, da so se letos priprave na Prešernov dan 2021 pričele predčasno, v slogu medobčinskega, čezmejnega in nacionalnega sodelovanja!

Avtorica: Nika Bordon, OŠ Šmarje pri Kopru

Za državni praznik slovenske kulture namreč pripravljamo posebno Prešernovo grafično delavnico, ki bo potekala do petka, 5. 2. 2021 pod vodstvom kustosinje pedagoginje Obalnih galerij Piran, Ane Papež in likovnega pedagoga, akademskega slikarja Matjaža Borovničarja.

Prešernova delavnica je prilagojena za učence višjih razredov OŠ in dijake iz vse Slovenije ter obmejnega dvojezičnega prostora, ki so vabljeni k izražanju v prosti grafični tehniki (linorez, monotipija, kolaž, risba ali skica). Namen delavnice je izdelati grafične liste s portretom Franceta Prešerna (skice in risbe lahko učenci naredijo predhodno, pred dogodkom), ki bodo naknadno plastificirani.

Iz zbranih portretov bodo nastale raznolike prostorske instalacije, ki bodo razstavljene med 8. 2. 2021 in 8. 3. 2021, v treh obalnih mestnih stičnih točkah:

– v parku galerije Herman Pečarič v Piranu;
– na glavni ploščadi Trg Prekomorskih brigad v Portorožu;
– v izložbi prostora Poster na Čevljarski ulici v Kopru.

Izdelke bodo dijaki in učenci morali poslati do petka, 5. 2. 2021 (po pošti ali na e-naslov), saj se bo nato nemudoma pričelo s postavljanjem razstav, ki bodo javnosti na ogled na vseh treh omenjenih lokacijah. Posnetke in video-utrinke prostorskih instalacij bomo objavili tudi na FB in na spletni strani obalne-galerije.si. V kolikor bo mogoče, bomo izdelke učencev in dijakov prilagodili v format potovalne razstave, ki bo prilagojen naknadnemu razstavljanju po drugih javnih prostorih.

Prosimo, da se prijavite na delavnico in sporočite okvirno število sodelujočih učencev do ponedeljka, 25. 1. 2021 na naslov ana.papez@obalne-galerije.si ali na tel. št.: 070 760 950.

Z zadovoljstvom sporočamo, da se je v prvem tednu na letošnjo Prešernovo delavnico že prijavilo približno 500 osnovnošolcev in dijakov (pričakujemo skupno približno 1000 sodelujočih). Do danes so svojo udeležbo namreč potrdile naslednje šole: OŠ Ciril Kosmač Piran (enota Portorož); OŠ Vicenzo e Diego de Castro Piran; OŠ Sečovlje; OŠ Prade; OŠ Šmarje pri Kopru; OŠ Sostro Ljubljana – Dobrunje; OŠ Neznanih talcev Dravograd; Srednja Tehniška šola Koper; OŠ Ankaran; OŠ Gračišče; OŠ Hrvatini.

Organizacija »Prešernove delavnice OGP 2021« bo potekala v sodelovanju z Osnovno Šolo Šmarje pri Kopru.

Vljudno vabljeni: zberimo se v čim večjem številu!

Le Gallerie costiere di Pirano sono felici di annunciare che quest’anno le preparazioni per la giornata di France Prešeren 2021 sono iniziate in anticipo, nello stile della cooperazione municipale, transfrontaliera e nazionale!

Per la giornata nazionale della cultura slovena, stiamo preparando uno speciale laboratorio grafico su Prešeren, che si svolgerà fino a venerdì 5 febbraio 2021, sotto la guida della curatrice e pedagoga delle Gallerie costiere di Pirano, Ana Papež, e del pedagogo d’arte, pittore accademico Matjaž Borovničar.

Il laboratorio di Prešeren è adattato agli alunni delle scuole elementari di grado superiore e agli studenti delle scuole medie superiori di tutta la Slovenia e del territorio bilingue di confine, i quali sono invitati ad esprimersi con semplici tecniche grafiche (incisione su linoleum, collage, disegno o schizzo). Lo scopo del laboratorio  è quello di realizzare fogli grafici con i ritratti di France Prešeren (schizzi e disegni degli studenti sono fatti in anticipo, prima dell’evento), che saranno successivamente plastificati.

I ritratti selezionati creeranno una varietà di installazioni ambientale, che saranno esposte tra l’8 febbraio 2021 e il 8 marzo 2021, in 3 punti di contatto sul Litorale:

– nel parco della galleria Herman Pečarič a Pirano;
– sul piazzale della Piazza delle brigate d’oltremare a Portorose;
– nella vetrina del negozio Poster in via Callegaria a Capodistria.

Gli studenti dovranno inviare i loro lavori entro venerdì 5 febbraio 2021 (per posta o e-mail), in quanto inizierà immediatamente l’allestimento delle mostre, che saranno allestite negli ambienti all’aperto e in vista presso le località sopra indicate. 

I filmati e i video-istantanei delle installazioni saranno pubblicati su FB e sul sito web obalne-galerije.si.

In quanto sarà possibile, adatteremo i lavori degli alunni e degli studenti al ​​format di mostra itinerante, che sarà allestita successivamente in altri publici. 

Si prega di iscriversi al laboratorio ed inviare il numero approssimativo di studenti partecipanti entro lunedì, 25 gennaio 2021, all’indirizzo: ana.papez@obalne-galerije.si o al numero telefonico: +386 070 760 950.

Siamo inoltre lieti di annunciare che fino ad’oggi hanno aderito al laboratorio Prešeren di già circa 500 studenti delle scuole primarie e secondarie (ci aspettiamo un totale di circa 1.000 partecipanti). Per il momento le scuole che hanno confermato la loro partecipazione sono le seguenti: Scuola elementare Ciril Kosmač Pirano (unità di Portorose); SE Vicenzo e Diego de Castro Pirano, SE Sicciole, SE Prade, SE Šmarje pri Kopru, SE Sostro Ljubljana, SE Dobrunje, SE Neznanih talcev Dravograd, STŠ Koper, SE Ankarano, SEGračišče, SE Hrvatini.

L’organizzazione del »Laboratorio di arte grafica France Prešeren OGP 2021«si svolgerà in collaborazione con la SE Šmarje pri Kopru.

Siete gentilmente invitati: raduniamoci nel maggior numero possibile!

Did you like this? Share it!