Art market

Obalne galerije Piran na Trgu prekomorskih brigad v Portorožu upravljajo začasna prodajna mesta, t. i. art market. Na ploščadi stoji pet hišic in mogoče je postaviti tudi 23 premičnih stojnic. To je tržnica spominkov, kjer se večina najemnikov ukvarjala s prodajo darilnega programa, oblikovalskih izdelkov in/ali domače in umetnostne obrti (nakit – keramični, porcelanski, usnjarski, steklarski, kovinski, slamarski, pletilski; leseni uporabni in/ali okrasni izdelki; modni dodatki itd.). Ob hišicah in stojnicah občasno potekajo delavnice z izdelovanjem različnih zanimivih predmetov. Skoraj vsako leto je na art marketu tudi portretist in izdelovalec začasnih tatujev.

Art market Portorož
Art market Portorož

 

Na tržnici se poleg omenjenega dogaja še marsikaj drugega: Afro latino festival plesa, triatlon, maraton, gledališke predstave …

Razpis

Javni zavod Obalne galerije Piran / Gallerie costiere Pirano (v nadaljevanju OGP) v skladu z Odlokom o tržnicah in začasnih prodajnih mestih zunaj prodajaln v Občini Piran (Uradni list RS, št. 1/18), na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl.US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17) objavlja

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO ZAČASNIH PRODAJNIH MEST NA PORTOROŠKI TRŽNICI ZA OBDOBJE OD 25. 5. 2020 DO 31. 3. 2021

Piran, 18. maj 2020

I. PREDMET ODDAJE

OGP oddaja štirindvajset (24) začasnih prodajnih mest v Portorožu na Trgu Prekomorskih brigad, in sicer:

 1. premična stojnica (25 prodajnih mest),
 2. hiška kot objekt (5 prodajnih mest).

Čas oddaje je od 25. 5. 2020 do 31. 3. 2021.

1. PREMIČNA STOJNICA

Čas oddaje je od 25. 5. 2020 do 31.  3. 2021.

OGP zagotavljajo najemniku prodajno mesto – javno površino v velikosti 2m x 1m, kjer mu je dovoljeno uporabljati še funkcionalen prostor pred objektom v širini dveh metrov, kamor lahko postavijo še en manjši premični objekt (vrtiljak ali A stojalo).
Najemnik dobi še tipski senčnik in električni priključek (dovoljena poraba na posamezno prodajno mesto je 750W).

Cena najema:

 1. a) za ponudnike oblikovalskih izdelkov in/ali domače in umetnostne obrti ter druge ponudnike (nakit – keramični, porcelanski, usnjarski, steklarski, kovinski, slamarski, pletilski; leseni uporabni in/ali okrasni izdelki; modni dodatki in drugo);
 • letni najem (za obdobje od 25. 5. 2020 do 31. 3. 2021):  cena za posamezno prodajno mesto znaša 2.000,00 EUR

V znesek ni vključen 22% DDV.

 1. b) za slikarje portretiste izbrane po presoji strokovne komisije OGP je cena 600,00 EUR.

V znesek ni vključen 22% DDV.

 1. c) Za pomično stojnico lahko najemnik sklene tudi mesečni najem po določenem ceniku:
 • junij, julij, avgust: 500,00 EUR + DDV;
 • september, oktober, november, december, januar, februar, marec:  150,00 EUR + DDV


2. HIŠKA KOT OBJEKT

Čas oddaje je od 25. 5.  do 31. 3. 2021.

OGP zagotavljajo najemniku prodajno mesto – hiško kot objekt (velikost: 2,1 m x 2,1 m), in funkcionalen prostor pred objektom v širini dveh metrov, kamor lahko postavijo še en manjši premični objekt (vrtiljak ali A stojalo).
Najemnik dobi še tipski senčnik in električni priključek (dovoljena poraba na posamezno prodajno mesto je 750W).

Najemodajalec ne nosi investicijskih stroškov.

Cena najema:

 • za ponudnike domače in/ali umetnostne obrti s svojo proizvodnjo ter druge ponudnike (nakit – keramični, porcelanski, usnjarski, steklarski, kovinski, slamarski, pletilski; leseni uporabni in/ali okrasni izdelki; oblačila in oblačilni dodatki in drugo);     

–  cena za posamezno prodajno mesto znaša 2.800,00 EUR. 

V znesek ni vključen 22% DDV.

3. MOŽNOST PLAČILA

1. obrok najemnine je potrebno vplačati pred podpisom pogodbe, in sicer na naslov: Obalne galerije Piran, Tartinijev trg 3, 6330 Piran, podračun pri UJP Koper SI56 01290-6030358891, SWIFT: BSLJSI2X. Na osnovi plačila bo z najemnikom sklenjena najemna pogodba.

Možnost letnega plačila najemnine za premično stojnico in hiško kot objekt je v treh obrokih (prvi del ob podpisu pogodbe, drugi del 30. junija 2020, tretji del 30. julija 2020). Dokazilo o poravnani najemnini oziroma delu najemnine je pogoj za podpis pogodbe in za začetek obratovanja.

Prijavitelj, mora imeti ob podpisu pogodbe poravnane vse obveznosti za pretekla obdobja, sicer nove pogodbe ne more skleniti.

V slučaju, da pride v državi  do ponovne razglasitve epidemije se bo najemnina sorazmerno poračunala.

II. POGOJI NAJEMA

Najemnina za najem posameznega prodajnega mesta vključuje najem javne površine (pod točko I.1.) oziroma hiške (pod točko I.2.).

Ponudniki morajo v odprtem razpisnem roku za hišico kot objekt vplačati varščino v višini 600,00 €, vplačilo izvršiti ob predložitvi prijave na račun OGP, Tartinijev trg 3, 6330 Piran, podračun pri UJP Koper št.: SI56 0129 0603 0358 891.

Ponudniki za pomično stojnico vplačajo varščino za vsako posamezno prodajno mesto v višini 200,00 €, vplačilo je potrebno izvršiti pred pričetkom prodaje na račun OGP, Tartinijev trg 3, 6330 Piran, podračun pri UJP Koper št. SI56 0129 0603 0358 891.

Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti z naslednjim prodajnim programom ali storitvami:

 1. prodaja tipičnih istrskih in/ali slovenskih spominkov in izdelkov domače obrti (z nalepko in številko certifikata),
 2. prodaja likovnih del, portretiranje, izdelovanje karikatur, ipd.    ,
 3. delavnice z demonstracijo del domače in umetne obrti,
 4. keramični, glineni, stekleni in usnjeni izdelki,
 5. darilni program, nakit, modni dodatki, dizajnerska oblačila in drugo.

Na javni razpis se lahko prijavijo tudi ponudniki s podobno ponudbo, vendar bodo imeli prednost prijavitelji s ponudbo iz prejšnjega odstavka (točke 1–5).

Območje, ki je predmet oddaje (Trg prekomorskih brigad), ni posebej varovano ali kako drugače zaščiteno, zato OGP ne odgovarja za nobeno morebitno škodo, nastalo na premoženju najemnika. Prodajnih mest, ki jih je izbrani ponudnik pridobil v najem po tem razpisu, ne sme oddajati v podnajem.

Vsak prijavitelj lahko odda ponudbo za največ 2 (dve) prodajni mesti.

Razpored stojnic na ploščadi bo opravila strokovna komisija. Upoštevala bo dinamiko dela, videz in funkcionalnost trga. Odločitev komisije je dokončna. Razpored stojnic se lahko začasno spremeni zaradi kulturnih in drugih dogodkov, ki se izvajajo na ploščadi.

V letu 2020 so na ploščadi predvideni naslednji dogodki:

 • v mesecu juliju in avgustu bo ob nedeljah folklorna prireditev
 • 1. 1. 2021  novoletno popoldne z ognjemetom, glasbeni oder na ploščadi.

Vsi prodajalci so dolžni upoštevati navodila upravitelja ploščadi. V primeru kršitve najemne pogodbe, tržnega reda ali neupoštevanja navodil upravitelja, se po drugem pisnem opominu pogodba razdre. Najemnik je dolžan nemudoma vrniti senčnik oziroma ključe prodajnega mesta in poravnati morebitno nastalo škodo na prodajnem mestu.

III. VSEBINA PONUDBE

Prijava na javni razpis mora vsebovati naslednje podatke in dokazila:

 • izpolnjen obrazec PRIJAVA z jasnim opisom ponudbe glede na merila ocenjevanja in označeno oz. navedeno točno lokacijo za katero se poteguje,
 • vzorce prodajnega programa s priloženimi deklaracijam, iz katerih je razvidno poreklo blaga,
 • vplačilo varščine* za posamezno prodajno mesto (vplačilo na: OGP, Tartinijev trg 3, 6330 Piran, podračun pri UJP Koper št. SI56 0129 0603 0358 891.),
 • fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oz. priglasitveni list, ki ni starejši od 8 dni glede na datum oddaje ponudbe,
 • potrdilo o registraciji z davčno številko.

* Prijaviteljem, s katerimi pogodba o najemu ne bo sklenjena, se varščina vrne na TRR najpozneje v roku 15 dni po opravljenem izboru, izbranim ponudnikom pa se vračuna v najemnino pori zadnjem obroku.

Izbrani najemnik si mora pred začetkom obratovanja zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito obratovanje.

IV. ODDAJA PONUDBE

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Ponudba mora biti napisana v slovenskem ali italijanskem jeziku, vsebovati mora izpolnjeni obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili.

Predlagatelji morajo ponudbo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 22. 5. 2020 (datum poštnega žiga) na naslov Obalne galerije Piran, Tartinijev trg 3, 6330 Piran, ali osebno na istem naslovu. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »JAVNI RAZPIS ZA PORTOROŠKO TRŽNICO – NE ODPIRAJ«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.

Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe bodo izločene in po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnjene ponudniku.

V. MERILA ZA OCENJEVANJE PONUDB

Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama prijaviteljev, razen za slikarje in portretiste so:

MERILO Največ št. točk
1. Kvaliteta in zanimivost prodajnega program s statusom domače in umetnostne obrti z nalepko in številko certifikata* 35
2. Delavnice z demonstracijo dela 15
3. Stalnost (število let na ploščadi) 35
4. Podjetje registrirano v Občini Piran ** 15
Največ št. točk: 100

 

Na prednostni seznam prijaviteljev se uvrstijo vsi prijavitelji, ki oddajo popolno prijavo glede na 3. točko javnega razpisa in ob upoštevanju zbranega števila točk glede na merila, in sicer od prijavitelja z največjim številom zbranih točk pa do prijavitelja z najmanjšim številom zbranih točk. Izbranih bo tistih 30 prijaviteljev, ki se glede na zgoraj navedene pogoje in merila uvrstijo na prvih trideset mest prednostnega seznama.

VI. OBRAVNAVA PRIJAV IN OBVESTILO O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Prispele prijave bo obravnavala strokovna komisija OGP, odločitev komisije je dokončna. Prijavitelji bodo o izboru obveščeni najpozneje v roku petih (5) dni po izdelavi prednostnega seznama. Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene najemne pogodbe, s katerimi bodo urejena medsebojna razmerja.

VII. RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Obalnih galerij Piran, www.obalne-galerije.si. Zainteresirani prijavitelji pa jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v upravi Obalnih galerij Piran, Tartinijev trg 3, 6330 Piran. Dodatne informacije dobite na upravi OGP Dušanka Đukić (tel. (05) 671 20 97 ali (05) 671 20 80).

Jelka Pečar, direktorica

trznica 2020
prijavnica_20_razpis