JAVNI RAZPIS ZA MESEČNO ODDAJO

ZAČASNEGA PRODAJNEGA MESTA

NA PORTOROŠKI TRŽNICI ZA OBDOBJE

OD 10. 12. 2021 DO 10. 3. 2022

I. PREDMET ODDAJE
OGP oddajajo eno začasno prodajno mesto v Portorožu na Trgu Prekomorskih brigad, in
sicer:
-. hiško kot objekt

Čas oddaje je od 10. 12. 2021 do 9. 3. 2022 (10. 12. 2021-9. 1. 2022, 10. 1.-9. 2. 2022, 10. 2.-10. 3.-2022)

 

Dejavnost se bo odvijala v skladu z Odloki Vlade RS glede na epidemijo Covid-19.

 

1. HIŠKA KOT OBJEKT
Čas oddaje je od 10.12. 2021 do 9. 3. 2022.
OGP zagotavljajo najemniku prodajno mesto – hiško kot objekt (velikost: 2,1 m x 2,1 m), in funkcionalen prostor pred objektom v širini dveh metrov, kamor lahko postavijo še en manjši premični objekt (vrtiljak ali A stojalo). Najemnik dobi še tipski senčnik in električni priključek (dovoljena poraba na posamezno prodajno mesto je 750W). Najemodajalec ne nosi investicijskih stroškov.

Cena najema:
● za ponudnike domače in/ali umetnostne obrti s svojo proizvodnjo ter druge ponudnike (nakit – keramični, porcelanski, usnjarski, steklarski, kovinski, slamarski, pletilski; leseni uporabni in/ali okrasni izdelki; oblačila in oblačilni dodatki in drugo);

Cena mesečnega najema prodajnega mesta za razpisno obdobje od 10. 12. 2021 do 10. 3. 2022 znaša 175,00 EUR / mesec. 

Možen je tudi 3-mesečni najem. Najemnina za sezonsko obdobje od podpisa pogodbe do 10. 3. 2022 je 525,00 EUR.

DDV ni zaračunan po 1. odstavku 94. člena ZDDV-1.

3. MOŽNOST PLAČILA

Najemnino za obdobje njema od podpisa pogodbe do konca najemnega obdobja je potrebno vplačati pred podpisom pogodbe, in sicer na naslov: Obalne galerije Piran, Tartinijev trg 3, 6330 Piran, podračun pri UJP Koper SI56 0110 0600 8345 709, SWIFT: BSLJSI2X. Na osnovi plačila bo z najemnikom sklenjena najemna pogodba.
Dokazilo o poravnani najemnini oziroma delu najemnine je pogoj za podpis pogodbe in za začetek obratovanja.
Prijavitelj, mora imeti ob podpisu pogodbe poravnane vse obveznosti za pretekla obdobja, sicer nove pogodbe ne more skleniti.

II. POGOJI NAJEMA

Najemnina za najem prodajnega mesta vključuje najem hiške (pod točko I.1.).

Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti z naslednjim prodajnim programom ali storitvami:
1. prodaja tipičnih istrskih in/ali slovenskih spominkov in izdelkov domače obrti (z
nalepko in številko certifikata),
2. prodaja likovnih del, portretiranje, izdelovanje karikatur, ipd. ,
3. delavnice z demonstracijo del domače in umetne obrti,
4. keramični, glineni, stekleni in usnjeni izdelki,
5. darilni program, nakit, modni dodatki, dizajnerska oblačila in drugo.

Na javni razpis se lahko prijavijo tudi ponudniki s podobno ponudbo, vendar bodo imeli prednost prijavitelji s ponudbo iz prejšnjega odstavka (točke 1-5).

Območje, ki je predmet oddaje (Trg prekomorskih brigad), ni posebej varovano ali kako drugače zaščiteno, zato OGP ne odgovarja za nobeno morebitno škodo, nastalo na premoženju najemnika. Prodajnih mest, ki jih je izbrani ponudnik pridobil v najem po tem razpisu, ne sme oddajati v podnajem.

Vsi prodajalci so dolžni upoštevati navodila upravitelja ploščadi. V primeru kršitve najemne pogodbe, tržnega reda ali neupoštevanja navodil upravitelja, se po drugem pisnem opominu pogodba razdre. Najemnik je dolžan nemudoma vrniti senčnik oziroma ključe prodajnega mesta in poravnati morebitno nastalo škodo na prodajnem mestu.

III. VSEBINA PONUDBE

Prijava na javni razpis mora vsebovati naslednje podatke in dokazila:
– izpolnjen obrazec PRIJAVA z jasnim opisom ponudbe glede na merila ocenjevanja in označeno oz. navedeno točno lokacijo za katero se poteguje,
– vzorce prodajnega programa s priloženimi deklaracijam, iz katerih je razvidno poreklo blaga,
– fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oz. priglasitveni list, ki ni starejši od 8 dni glede na datum oddaje ponudbe,
– potrdilo o registraciji z davčno številko.

Izbrani najemnik si mora pred začetkom obratovanja zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito obratovanje.

IV. ODDAJA PONUDBE

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa.
Ponudba mora biti napisana v slovenskem ali italijanskem jeziku, vsebovati mora izpolnjeni obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili.

Predlagatelji morajo ponudbo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 9. 12. 2021 (datum poštnega žiga) na naslov Obalne galerije Piran, Tartinijev trg 3, 6330 Piran, ali osebno na istem naslovu. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »JAVNI RAZPIS ZA PORTOROŠKO TRŽNICO – NE ODPIRAJ«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.

Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe bodo izločene in po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnjene ponudniku.

V. MERILA ZA OCENJEVANJE PONUDB

Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama prijaviteljev, razen za slikarje in portretiste so:

MERILO Največ št. točk
1. Kvaliteta in zanimivost prodajnega program s statusom domače in umetnostne obrti z nalepko in številko certifikata* –> 35
2. Delavnice z demonstracijo dela –> 15
3. Stalnost (število let na ploščadi) –> 35
4. Podjetje registrirano v Občini Piran ** –> 15
Največ št. točk: –> 100

Na prednostni seznam prijaviteljev se uvrstijo vsi prijavitelji, ki oddajo popolno prijavo glede na 3. točko javnega razpisa in ob upoštevanju zbranega števila točk glede na merila, in sicer od prijavitelja z največjim številom zbranih točk pa do prijavitelja z najmanjšim številom zbranih točk. Izbran bo tisti prijaviteljev, ki izpolnjuje zgoraj navedene pogoje in merila.

VI. OBRAVNAVA PRIJAV IN OBVESTILO O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Prispele prijave bo obravnavala strokovna komisija OGP, odločitev komisije je dokončna.
Prijavitelji bodo o izboru obveščeni najpozneje v roku petih (5) dni po oddaji prijave. Z izbranim prijaviteljem bo sklenjena najemna pogodba, s katerimi bodo urejena medsebojna razmerja.

VII. RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Obalnih galerij Piran, www.obalne-galerije.si. Zainteresirani prijavitelji pa jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v upravi Obalnih galerij Piran, Tartinijev trg 3, 6330 Piran.
Dodatne informacije dobite na upravi OGP: Dušanka Đukić (tel. 041 818 828, e-naslov:
flyingduska@gmail.com) ali tajništvo OGP info@obalne-galerije.si) .

Mara Ambrožič Verderber
Direktorica