JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO | ZAČASNIH PRODAJNIH MEST | NA PORTOROŠKI TRŽNICI ZA OBDOBJE | OD 10. 4. 2022 DO 31. 3. 2023

 

 1. PREDMET ODDAJE

 OGP oddaja začasna prodajna mest v Portorožu na Trgu Prekomorskih brigad, in sicer:

 1. premična stojnica (24 prodajnih mest),
 2. hiška kot objekt (5 prodajnih mest).

Čas oddaje je od 10. 4. 2022 do 31. 3. 2023.

Dejavnost se bo odvijala v skladu z Odloki Vlade RS glede na epidemijo Covid-19.

 1. PREMIČNA STOJNICA

 Čas oddaje je od 10. 4. 2022 do 31. 3. 2023.

OGP zagotavljajo najemniku prodajno mesto – javno površino v velikosti 2m x 1m, kjer mu je dovoljeno uporabljati še funkcionalen prostor pred objektom v širini dveh metrov, kamor lahko postavijo še en manjši premični objekt (vrtiljak ali A stojalo).
Najemnik dobi še tipski senčnik in električni priključek (dovoljena poraba na posamezno prodajno mesto je 750W).Cena najema:

 1. a) za ponudnike oblikovalskih izdelkov in/ali domače in umetnostne lastne obrti ter druge ponudnike (nakit – keramični, porcelanski, usnjarski, steklarski, kovinski, slamarski, pletilski; leseni uporabni in/ali okrasni izdelki; modni dodatki in drugo);
 • letni najem (za obdobje od 10. 4. 2022 do 3. 2023): cena za posamezno prodajno mesto znaša 2.000,00 EUR;
 1. b) za slikarje portretiste (izbrane po presoji strokovne komisije OGP): cena je 600,00 EUR.
 1. c) za pomično stojnico lahko najemnik sklene tudi mesečni najem po slednjem mesečnem ceniku:
 • junij, julij, avgust, september: mesečna cena cena je 375,00 EUR (od prvega do zadnjega v mesecu);
 • oktober, november, december, januar, februar, marec: mesečna cena cena je 125,00 EUR (od prvega do zadnjega v mesecu).

DDV ni zaračunan po 1. odstavku 94. člena ZDDV-1.

 1. HIŠKA KOT OBJEKT

 Čas oddaje je od 10. 4. 2022 do 31. 3. 2023.

 OGP zagotavljajo najemniku prodajno mesto – hiško kot objekt (velikost: 2,1 m x 2,1 m), in funkcionalen prostor pred objektom v širini dveh metrov, kamor lahko postavijo še en manjši premični objekt (vrtiljak ali A stojalo).
Najemnik dobi še tipski senčnik in električni priključek (dovoljena poraba na posamezno prodajno mesto je 750W).

Najemodajalec ne nosi investicijskih stroškov.

Cena najema:

 1. a) za ponudnike oblikovalskih izdelkov in/ali domače in umetnostne lastne obrti ter druge ponudnike (nakit – keramični, porcelanski, usnjarski, steklarski, kovinski, slamarski, pletilski; leseni uporabni in/ali okrasni izdelki; oblačila in oblačilni dodatki in drugo);
 • letni najem (za obdobje od 10. 4. 2022 do 3. 2023): cena za posamezno prodajno mesto znaša 2.800,00 EUR.
 1. b) Za hiško kot objekt lahko najemnik sklene tudi najem po slednjem mesečnem ceniku:
 • junij, julij, avgust, september: mesečna cena cena je 525,00 EUR (od prvega do zadnjega v mesecu);
 • oktober, november, december, januar, februar, marec: mesečna cena cena je 175,00 EUR (od prvega do zadnjega v mesecu).

DDV ni zaračunan po 1. odstavku 94. člena ZDDV-1.

 

 1. UGODNOSTI 
 • Popust v višini 20% se obračuna tistemu ponudniku, ki nudi v svoji ponudbi izključno izdelke umetnostne obrti (s certifikatom t.j. DUO). Ponudnik se obenem zavezuje, da bo v času najema sodeloval kot mentor pri izvedbi dveh (2) demonstrativnih pedagoško-andragoških delavnic z ekipo Obalnih galerij Piran.
 • Popust v višini 3% se obračuna tistemu ponudniku, ki bo svoje obveznosti poravnal v enkratnem znesku ob podpisu pogodbe.

Popusti se seštevajo.

 1. MOŽNOST IN POGOJI PLAČILA

 Ponudniki morajo v odprtem razpisnem roku za hišico kot objekt vplačati varščino v višini 525,00 €.

Ponudniki za pomično stojnico vplačajo varščino za posamezno prodajno mesto v višini 375,00 €.

Plačilo letne najemnine je možno v treh obrokih, in sicer:

 • obrok pred podpisom pogodbe;
 • obrok do vključno 30. junija 2022
 • obrok do vključno 30. julija 2022.

Plačilo se izvede na naslov:

Obalne galerije Piran

Tartinijev trg 3, 6330 Piran

podračun pri UJP Koper

SI56 0110 0600 8345 709

SWIFT: BSLJSI2X

Plačilo prvega obroka najemnine je potrebno vplačati pred podpisom pogodbe.

Na osnovi plačila bo z najemnikom sklenjena najemna pogodba.

Dokazilo o poravnanem plačilu obroka/obrokov je pogoj za podpis pogodbe in za začetek obratovanja.

Prijavitelj, mora imeti ob podpisu pogodbe poravnane vse obveznosti za pretekla obdobja, sicer nove pogodbe ne more skleniti.

 

 1. POGOJI NAJEMA

Najemnina za najem posameznega prodajnega mesta vključuje najem javne površine (pod točko 1.1.) oziroma hiške (pod točko I.2.).

Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti z naslednjim prodajnim programom ali storitvami:

 1. prodaja tipičnih istrskih in/ali slovenskih spominkov in izdelkov domače obrti (z nalepko in številko certifikata),
 2. prodaja likovnih del, portretiranje, izdelovanje karikatur, ipd.
 3. delavnice z demonstracijo del domače in umetne obrti,
 4. keramični, glineni, stekleni in usnjeni izdelki,
 5. darilni program, nakit, modni dodatki, dizajnerska oblačila in drugo.

Na javni razpis se lahko prijavijo tudi ponudniki tržnih dejavnosti, vendar bodo imeli prednost prijavitelji s ponudbo iz prejšnjega odstavka (točke 1–5).

Območje, ki je predmet oddaje (Trg prekomorskih brigad), ni posebej varovano ali kako drugače zaščiteno, zato OGP ne odgovarja za nobeno morebitno škodo, nastalo na premoženju najemnika. Prodajnih mest, ki jih je izbrani ponudnik pridobil v najem po tem razpisu, ne sme oddajati v podnajem.

Vsak prijavitelj lahko odda ponudbo za največ dve (2) prodajni mesti.

Razpored stojnic na ploščadi bo opravila strokovna komisija. Upoštevala bo dinamiko dela, videz in funkcionalnost trga. Odločitev komisije je dokončna. Razpored stojnic se lahko začasno spremeni zaradi kulturnih in drugih dogodkov, ki se izvajajo na ploščadi.

Vsi prodajalci so dolžni upoštevati navodila upravitelja ploščadi. V primeru kršitve najemne pogodbe, tržnega reda ali neupoštevanja navodil upravitelja, se po drugem pisnem opominu pogodba prekine. Najemnik je dolžan nemudoma vrniti ključe prodajnega mesta, senčnik in poravnati morebitno nastalo škodo na prodajnem mestu.

III. VSEBINA PONUDBE

Prijava na javni razpis mora vsebovati naslednje podatke in dokazila:

 • izpolnjen obrazec PRIJAVA z jasnim opisom ponudbe glede na merila ocenjevanja in označeno oz. navedeno točno lokacijo za katero se poteguje,
 • vzorce prodajnega programa s priloženimi deklaracijam, iz katerih je razvidno poreklo blaga,
 • vplačilo varščine* za posamezno prodajno mesto (vplačilo na: OGP, Tartinijev trg 3, 6330 Piran, podračun pri UJP Koper, SI56 0110 0600 8345 709),
 • fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oz. priglasitveni list, ki ni starejši od 8 dni glede na datum oddaje ponudbe,
 • potrdilo o registraciji z davčno številko.

* Prijaviteljem, s katerimi pogodba o najemu ne bo sklenjena, se varščina vrne na TRR najpozneje v roku 15 dni po opravljenem izboru, izbranim ponudnikom pa se vračuna v najemnino pri zadnjem obroku.

Izbrani najemnik si mora pred začetkom obratovanja zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito obratovanje.

 1. ODDAJA PONUDBE

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Ponudba mora biti napisana v slovenskem ali italijanskem jeziku, vsebovati mora izpolnjeni obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili.

Predlagatelji morajo ponudbo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 7. 4. 2022 (datum poštnega žiga) na naslov Obalne galerije Piran, Tartinijev trg 3, 6330 Piran, ali osebno na istem naslovu. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »JAVNI RAZPIS ZA ARTMARKET 2022 – NE ODPIRAJ«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.

Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe bodo izločene in po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnjene ponudniku.

 1. MERILA ZA OCENJEVANJE PONUDB

Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama prijaviteljev, razen za slikarje in portretiste so:

 MERILO Največ št. točk
1.Kvaliteta in zanimivost prodajnega programa s statusom domače in umetnostne obrti z nalepko in številko certifikata25
2.Pedagoško-andragoški delavnici z demonstracijo dela20
3.Nekonkurenčnost oz. drugačna ponudba20
4.Podjetje registrirano v Sloveniji15
5.Tradicionalno pridelani izdelki15
6.Celoletni najem5
 Največ št. točk:100

Na prednostni seznam prijaviteljev se uvrstijo tisti prijavitelji, ki oddajo popolno prijavo glede na III. točko javnega razpisa; ob upoštevanju zbranega števila točk glede na merila, in sicer od prijavitelja z največjim številom zbranih točk pa do prijavitelja z najmanjšim številom zbranih točk.

 1. OBRAVNAVA PRIJAV IN OBVESTILO O IZIDU JAVNEGA RAZPISA 

Prispele prijave bo obravnavala strokovna komisija OGP, odločitev komisije je dokončna. Prijavitelji bodo o izboru obveščeni najpozneje v roku petih (5) dni po izdelavi prednostnega seznama. Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene najemne pogodbe, s katerimi bodo urejena medsebojna razmerja.

VII. RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 

Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Obalnih galerij Piran, www.obalne-galerije.si. Zainteresirani prijavitelji pa jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v upravi Obalnih galerij Piran, Tartinijev trg 3, 6330 Piran. Dodatne informacije dobite na upravi OGP: Dušanka Đukić (tel. 041 818 828, e-naslov: flyingduska@gmail.com) ali tajništvo OGP (info@obalne-galerije.si) .

Mara Ambrožič Verderber

direktorica

Prijavnica 2022: PDF | WORD