NAPOVEDNIK ZA MAJ 2021

Obalne galerije Piran v maju napovedujemo nove razstave in dogodke. Veselimo se ponovnega srečanja z obiskovalci v živo in upamo, da se s pomladnim mesecem začenja neprekinjeno odprtje galerij in muzejev.

Razstava SCOTOMA, ki bo od 14. maja do 27. junija 2021 na ogled v koprski Galeriji Loža, je nastala v sodelovanju z Galerijo Jakopič – Muzej in galerije mesta Ljubljana ter Strip Core / Forumom Ljubljana. V ljubljanski galeriji je bila prvič na ogled spomladi 2019 in je močno zaznamovala slovenski prostor sodobne fotografije. Avtor DK je eden najvidnejših predstavnikov avtorske fotografije srednje generacije v Sloveniji. SCOTOMA je enigmatična fotografska refleksija z močnim izrazom intimnih notranjih občutij. Fotografije ostajajo sledi avtorjevega večplastnega srečevanja s svetom, njegovega podzavestnega dojemanja, realnega razumevanja in čutenja. Subtilna vizualna pripoved, ki se osredotoča na razliko med opazovanjem in videnjem kot mentalnim procesom, gledalca izziva k spremljanju in preoblikovanju lastnega načina gledanja.

Mesec zaznamuje 18. maj − MEDNARODNI MUZEJSKI DAN, ki je namenjen predvsem večji prepoznavnosti muzejev v družbi. Tako kot preostale galerije in muzeji bomo tudi v OGP mednarodni dan muzejev obeležili s prostim vstopom v naša razstavišča in nekaterimi spremljevalnimi dogodki ob občasnih razstavah.

OGP v zadnjem obdobju veliko pozornost namenjamo mladim in najmlajšim obiskovalcem. Večletno sodelovanje z VRTCEM MORNARČEK PIRAN se navezuje na Unescov projekt NAŠ KRAJ: NJEGOVA KULTURNA IN NARAVNA DEDIŠČINA. V tem šolskem letu otroci v okviru projekta PO MORJU PLUJE LADJA raziskujejo pomorsko dediščino, ki obsega široko področje različnih dejavnosti: turizem, prehrano, prevozništvo, tradicionalna plovila itd. Z raziskovanjem pomorske snovne in nesnovne dediščine želimo najmlajše ozaveščati o pomenu trajnostnega razvoja za ohranjanje takšnega sveta, v katerem bodo želele živeti in delati današnje in prihodnje generacije. Projekt se bo končal z razstavo otroških izdelkov v piranski Galeriji Herman Pečarič, ki jo bomo odprli 27. maja in bo na ogled do 6. junija 2021.

V nizu majskih dogodkov napovedujemo začetek praznovanja 60. obletnice FORMA VIVE Portorož. Letošnji kiparski simpozij bo potekal  jeseni 2021 (septemberoktober), priprave nanj pa so se že začele. FORMA VIVA 2021 bo v znamenju narave in njene tesne prepletenosti s sodobno umetnostjo: ART & NATURE. 19612021. Narava torej v vseh svojih pojavnih oblikah postane motiv za ustvarjanje štirih povabljenih umetnikov iz različnih držav.Med njimi so svetovno znani predstavniki srednje generacije ter obetavni mlajši vizualni ustvarjalci in ustvarjalke. Prvič v zgodovini bodo kiparske umetnine ustvarjene za štiri javne lokacije obalnih mest: v Piranu, Izoli, Kopru in Ankaranu. Občine slovenske Istre so tako s svojim aktivnim sodelovanjem na letošnjem simpoziju podprle potencial te edinstvene nacionalne prireditve, ki je v mednarodnih krogih prepoznavna že 60 let. Jubilejno simpozijsko leto bo spremljal vsebinsko bogat program, ki že nastaja v sodelovanju s številnimi partnerji, gospodarskimi akterji in lokalnimi skupnostmi.

Vabljeni na ogled novih aprilskih razstav: SALT WITH ME BORISA BEJE v Galeriji Monfort v Portorožu, PREHAJANJE LUČKE ŠPAROVEC v Galeriji Meduza v Kopru in MARAVEE DRESS –JAZ BIVAM v Mestni galeriji Piran.

www.obalne-galerije.si

APPUNTAMENTI DI MAGGIO 2021

Per il mese di maggio le Gallerie costiere di Pirano annunciano nuove mostre ed eventi. Ci rallegra poter incontrare nuovamente i visitatori e speriamo che in questo mese primaverile sia ripristinata l’apertura permanente al pubblico di gallerie e musei.   

La mostra SCOTOMA, che sarà visitabile dal 14 maggio al 27 giugno 2021 presso la Galleria Loggia di Capodistria, è nata dalla collaborazione tra la Galleria Jakopič – Museo e gallerie della città di Lubiana (Muzej in galerije mesta Ljubljana) e lo Strip Core / Forum Lubiana. Allestita per la prima volta nella galleria lubianese nella primavera del 2019, ha avuto un forte impatto nell’ambiente della fotografia contemporanea slovena. L’autore, DK, è uno degli esponenti più in vista della fotografia d’autore della generazione di mezzo in Slovenia. SCOTOMA è una riflessione fotografica enigmatica, che esprime con forza le emozioni più intime. Le fotografie rimangono come vere e proprie tracce dell’incontro a più livelli dell’autore con il mondo, della sua percezione subconscia, della sua reale comprensione, delle sue sensazioni e dei suoi sentimenti. Il sottile racconto visuale, che si concentra sulla differenza tra osservare e vedere quale processo mentale, sfida l’osservatore a seguire e modificare il proprio modo di guardare.  

Il mese è contrassegnato dal 18 maggio – GIORNATA INTERNAZIONALE DEI MUSEI, che è dedicata in primo luogo a un ripensamento del ruolo dei musei nella società, riaffermandone il valore e l’esigenza di aumentare la loro visibilità. Come le altre gallerie e i musei, anche le GCP celebreranno questa giornata offrendo l’ingresso gratuito alle proprie sedi espositive e ad alcune manifestazioni collaterali in occasione di mostre temporanee.  

Negli ultimi tempi le GCP dedicano grande attenzione ai giovani e ai visitatori più piccoli. La lunga collaborazione con l’asilo d’infanzia MORNARČEK PIRAN si ricollega al progetto dell’Unesco LA NOSTRA LOCALITÀ– IL SUO PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE. Nel corso di quest’anno scolastico, nell’ambito del progetto PER MARE LA BARCA VA, i bambini esplorano il patrimonio marittimo che comprende un ampio spettro di attività: turismo, gastronomia, trasporti, imbarcazioni tradizionali ecc. Con questa indagine sulle tradizioni marittime materiali e immateriali vogliamo sensibilizzare i più giovani all’importanza di uno sviluppo sostenibile e della conservazione di un mondo nel quale desidereranno vivere le generazioni odierne e quelle future. Il progetto si concluderà con una mostra di lavori dei bambini nella Galleria Herman Pečarič di Pirano, che sarà inaugurata il 27 maggio e rimarrà aperta fino al 6 giugno 2021. 

Tra la serie di eventi in maggio, annunciamo l’avvio delle celebrazioni per il 60°anniversario diFORMA VIVA Portorose. Quest’anno il simposio di scultura si svolgerà in autunno (settembre-ottobre) e i preparativi sono già in corso. FORMA VIVA 2021 si terrà all’insegna della natura e la sua stretta interconnessione con l’arte contemporanea: ART & NATURE. 1961-2021. La natura, quindi, in tutte le sue  forme espressive, diventerà il motivo di ispirazione creativa dei quattro scultori di paesi diversi che sono stati invitati. Tra loro ci sono rappresentanti della generazione di mezzo, conosciuti a livello mondiale, e promettenti giovani artisti e artiste visuali. Per la prima volta nella storia del simposio, le opere saranno realizzate in quattro spazi pubblici delle città costiere: a Pirano, Isola, Capodistria e Ancarano. Con l’attiva partecipazione al simposio di quest’anno, i comuni dell’Istria slovena danno il proprio supporto al potenziale di questa manifestazione, unica nel suo genere in ambito sloveno, che nei circoli internazionali è conosciuta già da sessant’anni. L’anniversario del simposio sarà contrassegnato da un programma ricco di contenuti, che sta già prendendo forma in collaborazione con numerosi partner, operatori economici e comunità locali.     

Siete invitati a visitare le nuove mostre di aprile: SALT WITH ME di BORIS BEJA presso la Galleria Monfort di Portorose, PASSAGGIO di LUČKA ŠPAROVEC alla Galleria Medusa di Capodistria e MARAVEE DRESS – IO ABITO alla Galleria civica di Pirano.

 

Obalne galerije Piran prvo četrtletje končujemo z nizom novih razstav in dogodkov ter ponovnim odprtjem Galerije Monfort v Portorožu, ki je pozimi zaprla svoja vrata. Pripravljamo se na pomladni čas in v mesecu aprilu prvič praznujemo tudi Dan zemlje.

V Galeriji Monfort v Portorožu bo od 2. aprila do 23. maja 2021 na ogled prostorska postavitev BORISA ANTONA BEJE z naslovom SAIL WITH ME. Avtor se uvršča med vidnejše predstavnike mlade generacije slovenskih vizualnih umetnikov. Njegova estetizirana in sočasno neposredna likovna govorica, s katero prepleta različne medije, kritično razgalja simptome sodobne družbe. Umetnikova ideja, da bi v razstavo vključil tudi leseni splav, zasidran nekaj korakov stran od razstavišča, se ni izpolnila. V resnici se bo med postavljanjem, skorajda kot obredno dejanje, odigral enkraten dogodek njegovega uničenja. Posnetek bo zabeležen v javnem virtualnem prostoru.

Naslednjo razstavo odpiramo 21. aprila v Galeriji Meduza v Kopru, kjer se bo prvič v OGP predstavila slikarka LUČKA ŠPAROVEC. Razstava PREHAJANJE bo na ogled ponudila risbe večjih dimenzij, slike in objekte. V kontinuiranem ustvarjanju avtorice je poudarjena risba, pri kateri se linije iz realističnih oblik vse bolj reducirajo v nekakšne abstraktne forme. Z risbo gradi tudi sliko, vselej v prepoznavnem pastelnem koloritu.

Le nekaj dni pozneje, 23. aprila, v Mestni galeriji Piran odpiramo razstavo JAZ BIVAM, ki jo v sklopu FESTIVALA MARAVEE DRESS − Obleka kot regenerator identitete in ambienta med umetnostjo, modo in predstavami organiziramo v sodelovanju z Umetniškim društvom Maravee (Videm, Italija). Številni dogodki festivala so v letu 2020 potekali na različnih lokacijah v Furlaniji Julijski krajini. Na razstavi v Piranu, ki festival zaključuje, se bodo predstavile slovenske in italijanske avtorice: VANJA BUČAN, PETRA DOLJAK, URŠA SKUMAVC, ELENA FAJT, SIMONA SEMENIČ, NADA ŽGANK in ROMINA DORIGO. Razstava ponuja dinamičen dialog in preplet različnih likovnih zvrsti −  fotografije, mode, performansa, videa, instalacije − ter postavlja vprašanje, ali človekova identiteta naseljuje obleko ali pa je obleka tista, ki oblikuje našo identiteto in se predstavlja skozi telo.

V lanskem in tem letu smo štiri slovenske ustanove – Koroška galerija likovnih umetnosti (KGLU) Slovenj Gradec, Galerija Murska Sobota, Obalne galerije Piran in Galerija ZDSLU Ljubljana − realizirale nacionalni razstavni projekt LOJZE LOGAR, PREGLEDNA RAZSTAVA 1968−2014. Logarjevi cikli so bili in so še na ogled v omenjenih galerijah. V aprilu bosta kustosa slovenjgraške in piranske galerije, Marko Košan (vodja projekta in urednik nastajajoče monografije) in Nives Marvin, v Mestni galeriji Piran predstavila medinstitucionalni projekt, s poudarkom na posameznih razstavah. V primeru, da bo epidemiološka slika to onemogočila, bomo organizirali spletno predstavitev.

Od 26. marca do 30. junija so v različnih kulturnih in sakralnih objektih v Piranu (Gledališče Tartini, krstilnica Janeza Krstnika, cerkev Marije Zdravja, cerkev sv. Petra, cerkev sv. Roka, cerkev sv. Marije Tolažnice, Tartinijeva hiša) ter v Kamniti dvorani Monforta v Portorožu na ogled slike iz ciklov OBJEMI in EXODUS slikarja SAFETA ZECA. Oba cikla je avtor ustvarjal zadnjih dvajset let, navdahnjen z globokim spoštovanjem do tragičnega vojnega dogajanja v Bosni in do sodobne migrantske problematike. Razstava je nastala v organizaciji Obalnih galerij Piran, TA Maone, Društva »Prijatelji zakladov sv. Jurija« s sodelovanjem Občine Piran, Samoupravne skupnosti Giuseppe Tartini Piran, Župnije Piran, Avditorija Portorož in Turističnega združenja Portorož. 

Svetovni dan Zemlje, 22. april, letos praznuje 51 let prizadevanj za izboljšanje podnebnih in okoljskih razmer. Na pobudo Občine Piran se bomo praznovanju pomembne obletnice pridružili tudi Obalne galerije Piran in nekatera občinska kulturna društva. Pod geslom UMETNOST ZA DAN ZEMLJE bomo organizirali čistilno akcijo občinskih prostorov, ki so v upravljanju OGP. Akcija opozarja na pomen  urejenega delovnega okolja, pa tudi na vse večjo nujo po vzdrževanju in ohranjanju arhitekturne  dediščine za prihajajoče rodove. Čistilna akcija bo potekala med 20. in 23. aprilom 2021, vsak dan od 9. do 17. ure, na nekdanji Policijski postaji v Portorožu. Vabljeni vsi, ki želite pomagati!

***

Le Gallerie costiere di Pirano chiudono il primo quadrimestre con una serie di nuove mostre ed eventi nonché e sono liete di annunciare la riapertura della Galleria Monfort a Portorose. Attendiamo la primavera e questo’anno per la prima volta celebriamo anche la Giornata della Terra.

Presso la Galleria Monfort a Portorose dal 2 aprile al 23 maggio 2021 si potrà visitare l’installazione ambientale di BORIS ANTON BEJA intitolata SAIL WITH ME. L’autore si colloca tra gli esponenti più in vista della giovane generazione di artisti visuali. Il suo linguaggio estetizzato, ma allo stesso tempo diretto, nel quale intreccia diversi media, mette criticamente a nudo i malesseri della società contemporanea. L’idea dell’artista di includere nella mostra anche una zattera di legno, ancorata ad alcuni passi dallo spazio espositivo, non si è realizzata. In realtà, nel corso dell’allestimento, avrà luogo l’evento unico della sua distruzione, quasi una sorta di atto rituale. La registrazione sarà condivisa sulle reti sociali.

Un’altra mostra sarà inaugurata il 21 aprile nella Galleria Medusa di Capodistria dove le GCP presenteranno per la prima volta la pittrice LUČKA ŠPAROVEC. L’esposizione, intitolata PREHAJANJE (PASSAGGIO), comprenderà disegni di grandi dimensioni, dipinti e oggetti diversi. In tutta la sua attività creativa l’autrice pone costantemente in rilievo il disegno, linee che dalle forme realistiche si riducono via via a una specie di forma astratta. Con il disegno crea anche i dipinti, sempre nelle sue riconoscibili tonalità pastello.

Solo alcuni giorni più tardi, il 23 aprile, nella Galleria civica di Pirano si inaugurerà la mostra JAZ BIVAM (IO ABITO) che le GCP organizzano in collaborazione con L’Associazione culturale Maravee (Udine, Italia) nell’ambito del FESTIVAL MARAVEE DRESS – L’abito rigeneratore d’Identità e Ambiente tra Arte, Moda e Spettacolo che nel corso del 2020 ha visto un susseguirsi di eventi in diverse località del Friuli Venezia Giulia. Alla mostra di Pirano, che chiude il festival, si presenteranno autrici slovene e italiane: VANJA BUČAN, PETRA DOLJAK, URŠA SKUMAVC, ELENA FAJT, SIMONA SEMENIČ, NADA ŽGANK e ROMINA DORIGO. La mostra si propone come un dialogo dinamico e un intreccio di connessioni tra diversi generi artistici − fotografia, moda, performance, video e installazioni − e suggerisce un quesito: è l’identità umana ad abitare l’abito, oppure è l’abito che plasma la nostra identità e si presenta attraverso il corpo?

Quattro istituzioni slovene – la Galleria carinziana degli artisti figurativi (KGLU) di Slovenj Gradec, Galleria di Murska Sobota, la Galleria ZDSLU di Lubiana e le Gallerie costiere di Pirano – l’anno scorso e nei primi mesi del 2021 hanno realizzato il progetto espositivo nazionale LOJZE LOGAR, PREGLEDNA RAZSTAVA 1968−2014 (LOJZE LOGAR,RETROSPETTIVA 1968−2014). I cicli pittorici di Logar sono stati e sono tuttora visitabili nelle gallerie sunnominate. Nel mese di aprile i curatori delle gallerie carinziana e piranese – Marko Košan (a capo del progetto e curatore della monografia in preparazione) e Nives Marvin – illustreranno a Pirano, nella Galleria civica, questo progetto interistituzionale, con un particolare accento sulle singole mostre. Nel caso la situazione epidemiologica non lo consentisse, sarà organizzata una presentazione virtuale.

Dal 26 marzo al 30 giugno sono esposti in diversi edifici culturali e sacri di Pirano (Teatro Tartini, battistero di San Giovanni Battista, chiesa della Madonna della Salute, chiesa di S. Pietro, chiesa di S. Rocco, chiesa della Beata Vergine dellaConsolazione, Casa Tartini) e nella Sala di pietra del Monfort a Portorose i dipinti dei cicli OBJEMI (ABBRACCI) e EXODUS del pittore SAFET ZEC. Entrambi i cicli sono stati realizzati dall’autore negli ultimi vent’anni, ispirati dal suo profondo rispetto per i tragici avvenimenti bellici in Bosnia ed Erzegovina e per il problema dei flussi migratori contemporanei. La mostra è stata organizzata dalle Gallerie costiere di Pirano, dall’AT Maona, dall’Associazione degli Amici dei tesori di S. Giorgio in collaborazione con il Comune di Pirano, la Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini Pirano, la Parrocchia di Pirano, l’Auditorio di Portorose e l’Associazione turistica di Portorose. 

Il 22 aprile, Giornata Mondiale della Terra, si celebreranno i 51 anni di impegno e iniziative per la salvaguardia dell’ambiente e uno sviluppo sostenibile. Su proposta del Comune di Pirano anche le Gallerie Costiere di Pirano e alcune altre associazioni culturali del comune aderiranno ai festeggiamenti per questo importante anniversario. Con il motto L’ARTE PER LA GIORNATA DELLA TERRA sarà promossa un’iniziativa che prevede operazioni di pulizia negli spazi comunali gestiti dalle GCP, con l’intento di porre in evidenza l’importanza di un ambiente di lavoro ordinato ma anche la sempre crescente esigenza di salvaguardia e conservazione del patrimonio architettonico per le generazioni future. L’iniziativa si svolgerà dal 20 al 23 aprile del 2021, ogni giorno dalle 9 alle 17, nell’ex Stazione di polizia di Portorose: sono invitati a parteciparvi tutti coloro che desiderano aiutare! 

 

Zadovoljni, da so galerije ob upoštevanju ukrepov ponovno odprte, se v Obalnih galerijah Piran nadejamo zvestih in novih obiskovalcev. Za mesec marec napovedujem nekaj  zanimivih razstav in dogodkov ter pedagoških projektov.

Osrednji dogodek je nedvomno razstava priznanega slovenskega umetnika LOJZETA LOGARJA (1944–2014) z naslovom LOJZE LOGAR. INTERMEZZOZOIK, SARCOPHAG(U.S.), ki bo na ogled od 5. marca do 18. aprila 2021 v Galeriji Loža v Kopru in v Mestni galeriji Piran. Razstava je del medinstitucionalnega projekta LOJZE LOGAR, PREGLEDNA RAZSTAVA 1968−2014, ki po segmentih, z različnimi opusi in v različnih terminih, poteka v štirih slovenskih galerijah: Koroški galeriji likovnih umetnikov Slovenj Gradec, Galeriji Murska Sobota, Galeriji ZDSLU Ljubljana in Obalnih galerijah Piran. Več na spletni strani.

Ob razstavi nadaljujemo z akcijo GALERIJE NAVZVEN. Motivi Logarjevih slik bodo zapolnili okna Mestne kavarne Piran (pritličje galerije na Tartinijevem trgu), ki se bo z novo obleko spojila z ambientom in galerijsko vsebino piranske mestne hiše kulture.

Obalne galerije 4. in 5. marca letos že osmič sodelujejo pri projektu ArtDOWNUP, ki ga vodi CKSG Portorož. ArtDOWNUP je edinstven primer ustvarjalnega povezovanja v ožjem lokalnem ter širšem nacionalnem in mednarodnem prostoru. Letos se bo izjemoma dogajal na daljavo preko spletnih orodij. Motivi letošnjega projekta so: noč, tema in nočno življenje. Na delavnici se bodo zbrali učitelji in učenci iz CKSG Portorož, CUEV Strunjan, dijaki vzgojnega zavoda Višnjega gora, uporabniki Sklada Mitja Čuk iz Opčin pri Trstu ter učenci londonske šole Riverside.

V mesecu marcu bo Galerija Herman Pečarič v Piranu postala prizorišče za različne aktivnosti. Med drugim si bo občinstvo do vključno 8. marca 2021 lahko ogledalo prostorsko instalacijo v parku in na oknih galerije, kjer so predstavljeni izbrani portreti PREŠERNOVE GRAFIČNE DELAVNICE. Video februarske delavnice,  v katerem nastopajo učenci in dijaki, pa si lahko ogledate na spletnem kanalu.

Razstava UMETNOST UČENCEV IZ »LOCKDOWNA« bo v isti galeriji na ogled od 18. marca do 16. aprila 2021. Razstavljena bodo dela, ki so jih učenci druge in tretje triade primorskih osnovnih šol ustvarjali v domačem okolju. Pričakujemo zelo raznolike izdelke različnih tehnik, materialov in motivov.

Obenem želimo opozoriti na bližajoči se rojstni dan piranskega umetnika Hermana Pečariča, ki se je  6. marca 1908 rodil na Škofijah. Obeležili ga bomo na poseben način tako, da bomo v naslednjih mesecih organizirali okroglo mizo in zasnovali novo tematsko postavitev z naslovom HERMAN PEČARIČ: SLIKAR ISTRSKIH MOTIVOV. Razstava bo ponudila vpogled v tisti del umetnikovega ustvarjanja, s katerim se je v slovenskem likovnem prostoru uveljavil kot prepoznavni avtor istrskih motivov.

V Galeriji Meduza v Kopru se nadaljuje razstava TIHI DIALOGI, kjer se predstavljata avtorja stripa in animacije  Gabriella Giandelli iz Italije in Slovenec Gašper Rus. Razstava je nastala v sodelovanju OGP s Stripburgerjem/Forumom Ljubljana in je na ogled do 16. aprila. V mesecu marcu bomo organizirali vodstvo in pogovor o stripu z avtorjema in kustosinjo Katerino Mirović. Več na spletni strani.

Obalne galerije se tudi letos pridružujejo skupni digitalni akciji NAPREJ V PRETEKLOST, ki jo organizira Skupnost muzejev Slovenije. Tema tokratne, že tretje edicije, ki bo v tednu od 22. do 28. marca 2021, je Slovenija. V sklopu edicije bodo Obalne galerije Piran pripravile predstavitev nekaterih del iz likovnih zbirk OGP in tekočih aktivnosti, ki bodo prenesene na socialno omrežje FB. Poveži se!

Vljudno vabljeni na splet in na ogled!

 

Compiaciuti del fatto che, nel rispetto delle norme di sicurezza, le gallerie sono nuovamente aperte al pubblico, le Gallerie costiere di Pirano attendono i loro ospiti affezionati e anche i nuovi visitatori. Per il mese di marzo annunciamo alcuni interessanti eventi, mostre e progetti pedagogici. 

L’evento principale sarà indubbiamente la mostra dell’affermato artista sloveno LOJZE LOGAR (1944-2014) intitolata LOJZE LOGAR. INTERMEZZOZOIK, SARACOPHAG(U.S.), che sarà visitabile dal 5 marzo al 18 aprile 2021 presso la Galleria Loggia di Capodistria e la Galleria civica di Pirano. Questa esposizione rientra nel progetto interistituzionale LOJZE LOGAR, RETROSPETTIVA 1968-2014, presentato per segmenti, cicli pittorici e in termini diversi in quattro gallerie slovene: Galleria carinziana degli artisti figurativi di Slovenj Gradec, Galleria di Murska Sobota, Galleria ZDSLU di Lubiana e Gallerie costiere di Pirano. Maggiori informazioni sul sito.

In aggiunta alla mostra proseguiamo con l’iniziativa LE GALLERIE VERSO L’ESTERNO. I motivi dei dipinti di Logar rivestiranno le vetrate del Caffè cittadino (piano terra della Galleria in Piazza Tartini) che con questa sua nuova veste si fonderà con l’ambiente e con i contenuti espositivi della casa della cultura di Pirano.

Dal 4 al 5 marzo le Gallerie costiere parteciperanno già per l’ottava volta al progetto ArtDOWNUP, coordinato dal Centro per la comunicazione, l’udito e la pronuncia di Portorose (CKSG). ArtDOWNUP è un esempio unico di interazione creativa, sia nello stretto ambito locale sia in uno spazio nazionale e internazionale più ampio. Quest’anno, in via eccezionale, si svolgerà a distanza, grazie agli strumenti del web. I temi del progetto di questa edizione sono la notte, il buio e la vita notturna. Al laboratorio si daranno appuntamento insegnanti e studenti del Centro per la comunicazione, l’udito e la pronuncia di Portorose, del Centro di abilitazione Elvira Vatovec di Strugnano, gli allievi dell’Istituto educativo di Višnja gora, i fruitori dell’Associazione “Sklad Mitja Čuk” di Opicina presso Trieste e gli allievi della Riverside School di Londra.

Nel mese di marzo la Galleria Herman Pečarič di Pirano sarà teatro di svariate attività. Tra l’altro, il pubblico potrà visitare fino all’8 marzo 2021 l’installazione ambientale nel parco e sulle finestre della galleria, dove sono esposti alcuni ritratti selezionati del LABORATORIO GRAFICO DEDICATO A PREŠEREN. Si può seguire sul canale in rete anche il video del laboratorio di febbraio al quale partecipano alunni e studenti.

La mostra L’ARTE DEGLI ALUNNI DURANTE IL “LOCKDOWN” sarà visitabile nella stessa galleria dal 18 marzo al 16 aprile 2021. Saranno esposte le opere che gli alunni della seconda e della terza triade delle scuole elementari del Litorale hanno realizzato nel loro ambiente. Ci attendiamo le creazioni più svariate, realizzate con tecniche, materiali e motivi diversi.

Desideriamo inoltre ricordare l’anniversario della nascita dell’artista piranese Herman Pečarič, nato a Scoffie il 6 marzo 1908. Celebreremo questa ricorrenza in una maniera particolare. Nei prossimi mesi organizzeremo una tavola rotonda e creeremo un nuovo allestimento tematico dal titolo HERMAN PEČARIČ: PITTORE DI MOTIVI ISTRIANI. La mostra offrirà uno spaccato di quella parte della sua produzione che nello spazio pittorico sloveno ha consentito all’artista di affermarsi come un autore di motivi istriani chiaramente riconoscibile.

Presso la Galleria Medusa di Capodistria prosegue la mostra DIALOGHI SILENZIOSI, dove si presentano due autori di fumetti ed animazioni – Gabriella Giandelli dall’Italia e lo sloveno Gašper Rus. La mostra è il risultato della collaborazione tra le GCP e lo Stripburger/Forum di Lubiana e sarà visitabile sino al 16 aprile. Nel mese di marzo organizzeremo una visita guidata e un incontro dedicato al fumetto con gli autori e la curatrice Katerina Mirović. Maggiori informazioni sul sito.

Anche quest’anno le Gallerie costiere hanno aderito all’iniziativa digitale AVANTI NEL PASSATO, organizzata dalla Comunità dei musei della Slovenia. Questa, che è già la terza edizione e si terrà nella settimana dal 22 al 28 marzo 2021, ha per tema la Slovenia. In questa occasione le Gallerie costiere di Pirano presenteranno una selezione dei lavori compresi nelle collezioni di opere figurative delle GCP e alcune delle attività in corso: il tutto sarà trasmesso sul social network FB. Collegati!

Siete gentilmente invitati, anche in rete per una visita “virtuale”!

NAPOVEDNIK za februar 2021 / APPUNTAMENTI di febbraio 2021

GALERIJE SE ODPIRAJO NAVZVEN! / LE GALLERIE SI APRONO VERSO L’ESTERNO!

V mesecu februarju slovenska kultura praznuje. V času, ko ukrepi zaradi epidemije onemogočajo kontinuirano normalno delovanje galerij, Obalne galerije Piran (OGP) svojo razstavno in pedagoško dejavnost širijo v javni urbani prostor.

GALERIJE NAVZVEN je nova pobuda OGP, ki jo bomo začeli razvijati februarja 2021 v sodelovanju z Mestno občino Koper in Mestno kavarno Piran. To bo poskus za vzpostavitev novih načinov komuniciranja in ohranjanja stikov z občinstvom v težkih časih, ko je javni prostor skoraj povsem zaprt, javna komunikacija pa ohromljena. GALERIJE NAVZVEN bo z živahnim nagovarjanjem obiskovalcev in naključnih mimoidočih dobrodošla popestritev.

Ob slovenskem kulturnem prazniku 8. februarju si bo javnost lahko na odprtem ogledala razstave likovnih izdelkov skoraj tisoč osnovnošolcev in dijakov, nastalih na Prešernovi grafični delavnici OGP 2021. Izdelki bodo zaživeli v izložbi nekdanje trgovine Poster v Čevljarski ulici v Kopru, v parku in na oknih Galerije Herman Pečarič v Piranu. Več na spletni strani.

Na Prešernov dan pripravljamo obenem tudi dvojni dogodek, povezan s predstavitvijo prve obsežne monografije Jake Jeraše, ki bo potekala ob prisotnosti avtorja in kustosov OGP. Predstavitev, ki se bo dopoldne začela pod voltami mestne kavarne Loža v Kopru in popoldne nadaljevala na terasi Mestne kavarne Piran, je navezava na razstavo tega koprskega fotografa (ogled razstave je podaljšan do 28. februarja 2021). Po predstavitvi knjige bodo brali svojo poezijo trije uveljavljeni piranski pesniki: Vanja Pegan, Marko Matičetov in Marino Maurel, ter mladi avtorici Luna Rosso (OŠ Piran) in Denise Ventrella (Gimnazija Antonio Sema Piran). Program je organiziran v sodelovanju z Mediadomom PyrhaniZKD in JSKD Piran, ter pomočjo Skupnosti Italijanov Giuseppe Tartini Piran. Dogodke bomo javnosti posredovali po socialnih omrežjih in streamingu na kanalu YouTube. Več na spletni strani.

Podobno se galerijske vsebine širijo navzven tudi v Piranu, z motivi solin Jake Jeraše na oknih Mestne kavarne Piran (pritličje galerije na Tartinijevem trgu). Gre za novo obleko oken piranske kavarne, olepšanih za prijetnejše doživljanje spodnjih ambientov naše piranske mestne hiše kulture z ulične perspektive v času, ko vse sameva.

V okviru čezmejnega projekta Tokrat je na sceni… Zlata modrina, ki ga je zasnovala tržaška umetnica Lorena Matic, napovedujemo virtualno predstavitev nagrajenih dijaških likovnih izdelkov 16. edicije istoimenskega natečaja in razstavo sodelujoče mentorice, umetnice Giuliane Balbi. Ta bo na ogled že od 4. februarja v Galeriji Meduza v Kopru, del nje so tudi fotografije Tihomirja Makovca. Razstava je nastala v sodelovanju z društvom Opera viva iz Trsta in Nacionalnim inštitutom za biologijo (NIB) – Morsko biološko postajo Piran. Več na spletni strani.

Konec meseca se bo predstavljanje likovne ustvarjalnosti mladih sklenilo s postavitvijo razstave Živel strip! Živela animacija!, ki bo javnosti na ogled od 25. februarja do 16. aprila 2021. To pobudo OGP v sodelovanju s Strip core / Forumom Ljubljana v koprski Galeriji Meduza pripravljajo že četrto leto. Več na spletni strani.

 V pričakovanju meseca slovenske kulture vas lepo pozdravljamo ter vabimo na ulični sprehod in oglede na odprtem!

 

 

Nel mese di febbraio la cultura slovena festeggia. Nel periodo in cui le misure adottate per contrastare l’epidemia rendono impossibile il funzionamento normale e continuato delle gallerie, le Gallerie costiere di Pirano espandono la loro attività espositivo-pedagogica negli spazi urbani pubblici.

LE GALLERIE VERSO L’ESTERNO è la nuova iniziativa delle Gallerie costiere di Pirano (GCP) che cominceremo a sviluppare nel febbraio del 2021 in collaborazione con il Comune città di Capodistria e il Caffè cittadino (Mestna kavarna) di Pirano nel tentativo di avviare nuovi metodi di divulgazione e di mantenere i contatti con i fruitori in questi tempi difficili, quando gli spazi pubblici sono quasi del tutto chiusi e la comunicazione pubblica è paralizzata. LE GALLERIE VERSO L’ESTERNO costituirà, innegabilmente, un benvenuto arricchimento della nostra offerta grazie a questo nuovo progetto, che si propone di essere un vivace richiamo sia per i visitatori sia per i passanti casuali.

In occasione dell’8 febbraio, Giornata della cultura slovena, il pubblico avrà la possibilità di visitare le mostre all’aperto con le opere figurative realizzate da quasi mille ragazzi delle scuole elementari e medie nel corso del Laboratorio di grafica dedicato a Prešeren delle GCP 2021. I lavori saranno esposti nella vetrina dell’ex negozio Poster in Calegaria a Capodistria, nel parco e  nelle vitrine della Galleria Herman Pečarič a Pirano e nel piazzale centrale di Portorose. Di più sul sito web. 

Per la Giornata di Prešeren stiamo preparando un doppio evento legato alla presentazione della prima, ampia monografia su Jaka Jeraša che si svolgerà alla presenza dell’autore e dei curatori delle GCP. L’evento, che inizierà al mattino sotto le arcate del Caffè cittadino “Loggia” di Capodistria e proseguirà nel pomeriggio sulla terrazza del Caffè cittadino di Pirano, si ricollega alla mostra del fotografo capodistriano (la mostra sarà prorogata sino al 28 febbraio 2021). La presentazine del libro sarà seguita dalla lettura delle poesie di tre affermati poeti di Pirano, ossia Vanja Pegan, Marko Matičetov e Marino Maurel, nonché di due giovanissime autrici, Luna Rosso (scuola elementare di Pirano) e Denise Ventrella (Ginnasio Antonio Sema Pirano). Il programma è organizzato in collaborazione con il centro culturale Mediadom Pirhany, UDAC e JSKD Pirano, con l’aiuto della Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini di Pirano. Gli eventi saranno trasmessi al pubblico attraverso i canali social e in streaming su YouTube. Di più sul sito web.

Le nuove proposte delle Gallerie si espandono “verso l’esterno” anche a Pirano, con gli scatti di Jaka Jeraša realizzati nelle saline ed esposti nelle vetrine del Caffè cittadino (piano terra della Galleria in Piazza Tartini). In questo periodo in cui tutto è deserto, per rendere più piacevole l’atmosfera negli ambienti al pianterreno della nostra casa civica della cultura, si intende abbellire con una veste nuova le vetrate del Caffè osservate da una prospettiva diversa, ovvero dalla strada.

Nell’ambito del progetto transfrontaliero Questa Volta metti in scena… Il blu come l’oro, ideato dall’artista triestina Lorena Matic, annunciamo la presentazione virtuale delle opere premiate degli allievi delle scuole medie, realizzate nel corso della XVI ͣ edizione dell’omonimo concorso e la mostra del mentore partecipante, l’artista Giuliana Balbi. L’esposizione sarà visitabile già dal 4 febbraio presso la Galleria Medusa di Capodistria e includerà anche le fotografie di Tihomir Makovec. La mostra è nata dalla collaborazione con l’Associazione culturale “Opera viva” di Trieste e l’Istituto nazionale di biologia (NIB) della Slovenia – Stazione Marina di Pirano. Di più sul sito web.

La presentazione delle opere nate dalla creatività dei ragazzi si concluderà a fine mese con l’allestimento, presso la Galleria Medusa di Capodistria, della mostra VIVA I FUMETTI! VIVA L’ANIMAZIONE!, un progetto che le GCP promuovono per il quarto anno consecutivo in collaborazione con lo Strip core/Forum di Lubiana. L‘esposizione sarà aperta al pubblico dal 25 febbraio al 16 aprile 2021. Di più sul sito web.