DK Scotoma

Fotografije / Fotografie
Galerija Loža Koper / Galleria Loggia Capodistria
14. 5.–27. 6. 2021

Odprtje razstave bo v petek, 14. maja 2021. Ogled bo, ob upoštevanju vseh pravil za zajezitev virusa, organiziran od 18:00 do 20:00. Avtorja bo predstavila Marija Skočir, kustosinja Muzeja in galerij mesta Ljubljana in vodja Galerije Jakopič.

La mostra si aprirà venerdì, 14 maggio 2021, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, rispettando le norme vigenti in merito all’emergenza sanitaria. L’artista verrà presentato da Marija Skočir, curatrice del MGML e responsabile della Galleria Jakopič.

 

Poslednji ledenik / L’ultimo ghiacciaio

DK je eden najvidnejših predstavnikov avtorske fotografije srednje generacije v Sloveniji. Do danes je ustvaril obsežen opus z izvirnim vizualnim in konceptualnim pristopom k fotografiji, pri čemer je serija Scotoma nedvomno presežek. »Gre za fotografa, ki skozi svojo celotno kariero vzporedno razvija zanimanje in prakso na različnih področjih fotografije: od dokumentarne, celo reportažne, in serij, ki so na prepoznaven in kritičen način obravnavale določene pojave družbene stvarnosti, pa do čiste abstrakcije, ki je bila v njegovih doslej videnih prezentacijah najmanj zastopana, a se je zato ves čas razvijala, da bi dosegla trenutek, ki bo zrel za tovrstne ideje,« je zapisala kustosinja Marija Skočir v katalogu ob razstavi.

Razstava Scotoma, ki bo od 14. maja do 27. junija 2021 na ogled v koprski Galeriji Loža, je nastala v sodelovanju z Galerijo Jakopič − Muzej in galerije mesta Ljubljana ter Strip Core / Forumom Ljubljana. V ljubljanski galeriji je bila prvič na ogled spomladi leta 2019 in je močno zaznamovala slovenski prostor sodobne fotografije. DK fiziološki pojav vidnega skotoma, po katerem naslavlja serijo in razstavo, spretno uporablja predvsem v njegovem prenesenem pomenu: s fotografijami raziskuje obzorje zaznavanja in razglablja o odnosu med resničnim in izmišljenim, med verodostojnim in lažnim. Scotoma je enigmatična fotografska refleksija z močnim izrazom intimnih notranjih občutij. Fotografije ostajajo sledi avtorjevega večplastnega srečevanja s svetom, njegovega podzavestnega dojemanja, realnega razumevanja in čutenja. Subtilna vizualna pripoved, ki se osredotoča na razliko med opazovanjem in videnjem kot mentalnim procesom, gledalca izziva k spremljanju in preoblikovanju lastnega načina gledanja. DK je prepričan, da je človekova zavest participatorna ter da v procesu gledanja kreira obliko stvari oz. realnost samo.

Razstavljena dela so nastajala med letoma 2014 in 2019, čeprav je Scotoma po naravi nedokončljivo delo, ki se bo dopolnjevalo, dokler bo avtor dejaven. Trenutno je opus, ki je v celoti zasnovan na resničnih prostorih in dogodkih, sestavljen iz šestih zaokroženih a procesno povezanih serij fotografij s pomenljivimi naslovi: Jutrišnji spomini, Slutnja, Izza vek, Mrak, Skoraj upanje in Temnenje.

Na fotografijah serije Jutrišnji spomini zaradi vsega tistega, kar kreira naša zavest, še zaznavamo arhetipske pokrajine, skozi katere lahko sledimo avtorjevemu „popotovanju“ okoli sveta. Kamera postane tovarna sanj in podobe lahko beremo kot intimni dnevnik avtorjevih »odpotovanj«, ne da bi se premaknil dlje od svojega dvorišča. Kažejo na moč fotografije, da nas teleportira. Kot pravi DK: »Ne potujem, da bi fotografiral. Fotografiram, da potujem.« Hkrati so opomin, da brezizhodnost stanja sodobne družbe vodi v gotovo uničenje vsega, kar danes poznamo kot planet, ki omogoča naš obstoj in bo jutri obstajalo le v obliki spominov. Sopostavljeni seriji Slutnja in Izza vek nas od stvarnosti vse bolj oddaljujeta. Podobe nastajajo in beležijo momente, ko trčita vsakodnevna realnost in avtorjeva podzavest. Seriji vodita v preizpraševanje tega, kaj zares zaznavamo in kaj si zgolj mislimo, da vidimo in da je resnično. Vendar v želji uzreti tisto, kar je izza pojavnosti, kar je neovirano z našim opazovanjem in zato Resnično. DK premika opazovanje proti režimu slepega zrenja. Toda premik ni samoumeven in podobe v seriji Mrak kažejo različne, neuspele stopnje prehoda. Uzrtje tega kar je izza pojavnosti ponazarja tiha, a močna notranja vibracija fotografij serije Skoraj upanje. Prikazujejo nam nediferencirano in indiferentno polje, izpraznjeno vsakršnega pričakovanja, razmišljanja, presojanja, kar omogoča edini način videnja Resnice. A s prestopom meje še zadnjega prostora, serije Temnenje, in z novo veščino slepega zrenja je pred nami nenadoma resničnost naše sodobne družbene stvarnosti – naša, vse bolj polarizirana družba, ki preko raznih rekontekstualizacij in „korektnosti“ tone v brezizrazno sivino konformnosti ter se izteka v popolno temo enoumja.

Ob razstavi je izšel katalog, za katerega sta spremna eseja napisali filozofinja Marina Gržinić in kustosinja Marija Skočir.
Umetnika zastopa Galerija Fotografija v Ljubljani.

DK (1970) se v svoji umetniški praksi osredotoča predvsem na fotografski medij, s pomočjo katerega ustvarja specifične pomensko naglašene kompozicije, ki skozi vizualne metafore predstavljajo intimne in družbeno angažirane komentarje kot odziv na aktualno družbeno stvarnost. DK skozi svojo celotno kariero vzporedno razvija zanimanje in prakso na različnih področjih fotografije: od dokumentarne pa do čiste abstrakcije, ki je bila v njegovih doslej videnih prezentacijah najmanj zastopana, a se je zato ves čas razvijala, da bi dosegla trenutek, ki bo zrel za tovrstne ideje, predvsem na strani gledalca. DK je svoje delo predstavil v različnih kontekstih in razstaviščih v domačem in mednarodnem prostoru ter bil zanj večkrat nagrajen.

 

DK è uno degli esponenti più in vista della fotografia d’autore della generazione di mezzo in Slovenia. Sino ad oggi ha creato un opus piuttosto consistente, con un approccio originale alla fotografia – visuale e concettuale – e in questo contesto la serie Scotoma è indubbiamente un’opera eccellente. “Si tratta di un fotografo che nel corso di tutta la sua carriera  ha sviluppato parallelamente l’interesse e la pratica in diversi campi: dalla fotografia documentaria, perfino da reportage, alle serie, che sono un modo riconoscibile e critico di affrontare determinati fenomeni della realtà sociale, per arrivare all’astrazione pura, che fino ad ora, in tutte le sue presentazioni, era stata quella meno rappresentata, ma che proprio per questo motivo si è andata via via sviluppando, al fine di raggiungere l’istante che sarà maturo per simili idee” ha scritto la curatrice Marija Skočir nel catalogo che accompagna la mostra.

La mostra Scotoma, che sarà visitabile dal 14 maggio al 27 giugno 2021 nella Galleria Loggia di Capodistria, è nata dalla collaborazione con la Galleria Jakopič – Museo e gallerie della città di Lubiana (MGML) e lo Strip Core / Forum Ljubljana. Allestita per la prima volta nella galleria lubianese nel 2019, ha avuto un forte impatto nell’ambiente della fotografia contemporanea slovena. DK utilizza abilmente il fenomeno fisiologico visivo dello scotoma, che dà il titolo alla serie e alla mostra, specie nella sua accezione figurata: per mezzo delle fotografie egli indaga l’orizzonte della percezione ed esplora il rapporto tra reale e immaginario, tra verosimile e falso. Scotoma è una riflessione fotografica enigmatica, che esprime con forza le emozioni più intime. Le fotografie rimangono come vere e proprie tracce dell’incontro a più livelli dell’autore con il mondo, della sua percezione subconscia, della sua reale comprensione, delle sue sensazioni e dei suoi sentimenti. Il sottile racconto visuale, che si concentra sulla differenza tra osservare e vedere quale processo mentale, sfida l’osservatore a seguire e modificare il proprio modo di guardare. DK è convinto che la coscienza dell’uomo sia partecipativa e che nel processo del guardare crei la forma degli oggetti ovvero la realtà stessa. 

Le opere esposte sono nate tra gli anni 2014 e 2019, sebbene Scotoma, per la sua stessa natura, sia un’opera che non può definirsi conclusa e che si andrà completando sino a quando l’autore sarà attivo. In questo momento tale opus, che è interamente concepito su ambienti e avvenimenti reali, è composto da sei serie di fotografie, compiute ma collegate tra loro da titoli eloquenti: Ricordi di domani, Premonizione, Dietro le palpebre, Crepuscolo, Quasi speranza e Verso il buio.

A causa di tutto ciò che crea la nostra coscienza, nelle foto della serie Ricordi di domani percepiamo ancor sempre paesaggi archetipici attraverso i quali possiamo seguire il “viaggio” dell’autore intorno al mondo. La macchina fotografica diventa la fabbrica dei sogni e possiamo leggere le immagini come un diario intimo delle “partenze” dell’autore, senza che egli si allontani dal proprio cortile. Dimostrano la forza della fotografia, che è in grado di teletrasportarci. Come dice DK: “Non viaggio per fotografare. Fotografo per viaggiare.” Allo stesso tempo ci avvertono che la situazione senza speranza in cui versa la società contemporanea conduce inevitabilmente verso la distruzione di tutto ciò che oggi conosciamo come il nostro pianeta e che domani esisterà soltanto come un ricordo. Le serie giustapposte, intitolate Premonizione e Dietro le palpebre, ci allontanano sempre più dalla realtà. Le immagini nascono e registrano i momenti in cui si scontrano la realtà quotidiana e l’inconscio dell’artista: ci inducono a interrogarci su che cosa percepiamo effettivamente e su quello che invece pensiamo di vedere e crediamo sia reale, ma sempre con il desiderio di scorgere ciò che si cela dietro all’apparenza, ciò che non è ostacolato dal nostro osservare ed è dunque Reale. DK sposta l’atto dell’osservazione verso una visione cieca. Ma lo spostamento non è ovvio e le immagini della serie Crepuscolo mostrano fasi diverse, non riuscite, di questo passaggio. La visione di ciò che sta dietro all’apparenza è rappresentata da una silenziosa ma forte vibrazione interna nella serie Quasi speranza. Le foto illustrano un campo indifferenziato e  indifferente, svuotato di ogni aspettativa, ragionamento, giudizio che rende  possibile l’unica maniera per vedere la Verità. Tuttavia, superando la frontiera dell’ultimo ambiente, dove si trova la serie Verso il buio, e con la nuova abilità della visione cieca, davanti a noi compare improvvisamente la nostra realtà sociale contemporanea – una società sempre più polarizzata, che attraverso svariate ricontestualizzazioni e “correttezze” affonda nel grigiore inespressivo del conformismo e sfocia nel buio completo del totalitarismo.   

La mostra ẻ correlata da un catalogo con due saggi introduttivi della filosofa Marina Gržinić e della curatrice Marija Skočir.
 L’artista è rappresentato da Galleria Fotografia di Lubiana.

Nella propria pratica artistica DK (1970) si concentra in particolare sulla fotografia, per mezzo della quale crea composizioni specifiche, dai significati marcati, che attraverso le metafore visive presentano commenti intimi e socialmente impegnati quale risposta alla realtà sociale. Nel corso della sua intera carriera DK ha  sviluppato parallelamente l’interesse e la pratica in diversi campi della fotografia: da quella documentaria, addirittura di reportage, e le serie, che sono un modo riconoscibile e critico di affrontare determinati fenomeni della realtà sociale, sino all’astrazione pura, che fino ad ora, in tutte le sue presentazioni, era stata quella meno rappresentata, ma che proprio per questo motivo si è andata via via sviluppando, al fine di raggiungere l’istante che sarà maturo per simili idee, specie da parte del pubblico. DK ha presentato le sue opere in vari contesti e spazi espositivi  in Slovenia e all’estero e per questi lavori è stato più volte premiato. 

www.dkphotography.net
DK v Galeriji Jakopič / nella Galleria Jakopič

 

 

Did you like this? Share it!