BORIS ANTON BEJA: Sail with me

Prostorska postavitev / Installazione ambientale
Galerija Monfort Portorož / Galleria Monfort Portorose.
16. 4.–23. 5. 2021


“Da bi človeka spoznal, moraš z njim pojesti vsaj kilogram soli.” Misel umetnikove babice je bila iztočnica za prvo osebno razstavo Borisa Beje na južni Primorski. Avtor, ki se uvršča med vidne predstavnike mlade generacije slovenskih vizualnih umetnikov, podobno kot pri svojih predhodnih projektih tudi tokrat izhaja iz osebne izkušnje. S svojo estetizirano in obenem neposredno likovno govorico kritično razgalja tudi spremenljive podobe sodobne družbe. Pri tem ga ne omejuje izbira medija, posega po tistem, ki se mu za izvedbo projekta zdi najustreznejši. Zelo pogosto je to prostorska postavitev, instalacija, kot sedaj že preverjena umetniška praksa, ki združuje v sebi koncept in kontekst ter odpira možnosti uporabe vsakovrstnih sredstev, tako umetniških kot neumetniških.

Arhaični in primitivni duh nekdanjega skladišča soli je spodbudil nastanek vsebinsko večplastne in prostorsko razvejane postavitve Sail with me (Jadraj z menoj). Krovni naslov razstave se neposredno dotika motornega čolna, ready made objekta, obkroženega z lesenimi paravani. Manjše lesene konstrukcije z visečimi papirnatimi izveski pa sestavljajo celoto Salt with me (Soli z menoj). V obeh primerih je sporočilo neposredno in vabi na intenzivne doživljajske pobege s slanim priokusom.

Geometrijsko čisti leseni skeleti (paravani) gradijo okoli čolna talni labirint za gibanje in prehajanje. Njihova krhka vsebina s prosojnimi zeleno-modrimi membranami spominja na abstraktne podobe podvodnega sveta. Ta občutek dodatno krepijo pritajeni zvoki iz morskih globin (avtorica glasbe Robertina Šebjanič), ki radikalno spreminjajo percepcijo prostora: smo nad ali pod gladino morja? Nas morda avtor opominja na problem globalnega segrevanja in izginjanja ledenikov, zaradi česar nas bodo morja preplavila? Obenem pa pogled na razbitino motornega čolna sproža mešane občutke. Sprva se nam utrne misel na poletje, mladost in potovanja, takoj za tem pa jo zamenja zaskrbljeno ugibanje o posledicah tragičnega dogodka, ki je naplavil lupino čolna brez brodolomcev. Trenutek ozaveščanja o fenomenu sodobnih migracij, o pomenu človeške mobilnosti kot obliki temeljne svobode do gibanja in boljšega življenja?

Umetnikova energija se iz polja javne prisotnosti v segmentu postavitve z naslovom Salt with me dotakne polja intimnosti. Protagonist je sol ali morje, »ki ni moglo v nebo«. Sestavljajo jo lesene klopi-mize, na katerih so položene keramične skledice s soljo, in v zraku lebdeči perforirani papirnati trakovi belega papirja. Izrezanke, na katerih se v različnih velikostih izpisuje slogan Soli z menoj, so nekakšna komunikacijska mantra za čustveno rast posameznika: spoznavaj sebe v odnosu do drugega. Beja spretno lovi meje med abstraktno formo in naracijo. S tokratnim projektom je uspel oživiti zgodovinski spomin veličastne zgradbe, s katero je zastavil sugestiven dialog, ki se zdi na trenutke igriv, morda preroški in boleč, a vedno refleksiven.

Boris Beja je bil rojen leta 1986 v Trbovljah. Po diplomi na ljubljanski Naravoslovno-tehnični fakulteti je študij nadaljeval na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, kjer je leta 2013 diplomiral na oddelku za kiparstvo. V zadnjih letih je pripravil več  samostojnih razstav in sodeloval na številnih skupinskih razstavah doma in na tujem (Francija, Nemčija, Grčija, Avstrija, Italija, Češka …). Za svoje delo je prejel nekaj nagrad in nominacij, med katerimi izstopata slovenska Študentska Prešernova nagrada (2012) in Nagrada Doris-Wuppermann-Stiftung, München (2017). Boris Beja v svoje prostorske postavitve pogosto vključuje očeta Antona Bejo (1958), ki je bil nepogrešljiv člen pri realizacijah naslednjih projektov: Between the Lines (2014), Koncert za Pianino in dva mešalca (2017), Adagio for A (2019), On the Border: @heartbreak in 45 Ura (2020). Boris Beja aktivno deluje v Pionirskem domu – centru za kulturo mladih. Živi in dela v Ljubljani.

Dr. Majda Božeglav Japelj

“Per conoscere bene una persona, devi mangiare assieme a lei almeno un chilogrammo di sale.” Questa massima della nonna di Boris Beja ha fornito all’artista lo spunto per la sua prima mostra personale nel Litorale meridionale. Come per i precedenti progetti, l’autore, che si colloca tra i rappresentati più in vista della giovane generazione di artisti visuali, anche in questo caso parte da una propria esperienza individuale. Con un linguaggio estetizzato, ma allo stesso tempo diretto, egli mette a nudo le immagini mutevoli della società contemporanea. Nel farlo non è limitato dalla scelta del media, ma si avvale di quello che gli sembra più pertinente per la realizzazione della sua idea. Spesso si tratta di installazioni ambientali, una pratica artistica oggi già collaudata che riunisce in sé il concetto e il contesto e offre l’opportunità di utilizzare strumenti di ogni tipo, artistici e non.       

Lo spirito arcaico e primitivo dell’ex magazzino del sale ha stimolato la nascita di Sail with me (Veleggia con me), un’installazione stratificata e ambientalmente diffusa. Il titolo principale si collega direttamente alla barca a motore, un oggetto ready made circondato da paraventi lignei, mentre altre strutture di legno, più piccole, con delle insegne cartacee sospese, compongono l’insieme Salt with me (Sala con me). In entrambi i casi il messaggio è diretto e invita a intense esperienze di fuga dal retrogusto salato.

Gli scheletri lignei, di una pulizia geometrica (i paraventi), sistemati sul piano di calpestio, danno origine a un labirinto in cui muoversi e passare intorno alla barca. La loro fragile consistenza, con le membrane traslucide verde-azzurre, ricorda le immagini astratte del mondo subacqueo. Questa impressione è ulteriormente rafforzata dai suoni sommessi provenienti dai fondali marini (la musica si deve a Robertina Šebjanič) che modificano radicalmente la percezione dello spazio: ci troviamo sopra o sotto la superficie del mare? Forse l’autore vuole ricordarci il problema del riscaldamento globale e della scomparsa dei ghiacciai, a causa del quale forse i mari ci inonderanno? Al contempo la vista dei rottami della barca a motore suscita sensazioni contrastanti. Di primo acchito, siamo folgorati da un pensiero che ci rimanda all’estate, alla giovinezza e ai viaggi, sostituito, subito dopo, da inquietanti congetture (angosciose ipotesi) sulle conseguenze del tragico evento che ha portato a riva il guscio dell’imbarcazione senza naufraghi. Un momento di sensibilizzazione in merito al fenomeno delle migrazioni contemporanee, al significato della mobilità umana quale fondamentale forma della libertà di circolare e aspirare a una vita migliore?

Nel contesto dell’installazione intitolata Salt with me, l’energia dell’artista passa dal campo della presenza pubblica alla sfera dell’intimo. Il protagonista è il sale o il mare “che non è potuto salire in cielo”. La compongono panche-tavoli sulle quali sono sistemate ciotole di ceramica contenenti sale e bianchi nastri perforati di carta che si librano nell’aria. I ritagli, sui quali è riportato con caratteri di diverse dimensioni lo slogan Soli z menoj (Sala con me), sono una specie di mantra comunicativo per la crescita spirituale del singolo: conosci te stesso in relazione con l’altro.

Beja insegue abilmente il confine tra forma astratta e narrazione e con questo progetto è riuscito a far rivivere il ricordo storico dell’imponente edificio con il quale ha intavolato un dialogo suggestivo che a tratti appare giocoso, spesso doloroso ma sempre riflessivo. 

Boris Beja è nato a Trbovlje nel 1986. Dopo la laurea alla Facoltà di scienze naturali e ingegneria di Lubiana ha proseguito gli studi all’Accademia di Belle Arti e Design, dove nel 2013 si è diplomato in scultura. Negli ultimi anni ha preparato diverse personali e partecipato a numerose mostre collettive in Slovenia e all’estero (Francia, Germania, Grecia, Austria, Italia, Repubblica ceca…). Per il suo lavoro ha ricevuto alcuni premi e nomination, tra cui il Premio sloveno Prešeren per gli studenti (2012) e il premio Doris-Wuppermann-Stiftung (Monaco, 2017).  Nelle proprieinstallazioni ambientali l’artista include spesso il padre, Anton Beja (1958), che è stato un elemento insostituibile nella realizzazione dei seguenti progetti:Between the Lines (2014), Koncert za Pianino in dva mešalca (2017), Adagio for A (2019), On the Border: @heartbreak e 45 Ura (2020). Boris Beja opera attivamente presso la Casa del Pioniere – centro per la cultura dei giovani (Pionirski dom – center za kulturo mladih) di Lubiana, città in cui vive e lavora.

Dr. Majda Božeglav Japelj

Did you like this? Share it!