Obalne galerije Piran

GALERIJA
HERMAN PEČARIČ


FORMA VIVA

EX-TEMPORE PIRAN

PIRANSKI DNEVI
ARHITEKTURE


ARTMARKET

.
 
 

Javni zavod Obalne galerije Piran / Gallerie costiere Pirano (v nadaljevanju OGP) v skladu z Odlok o tržnicah in začasnih prodajnih mestih zunaj prodajaln v občini Piran (Uradne objave Primorske novice, št. 11/1996; 27/1998; 37/1999; 34/2002; 14/2003) objavljajo

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO ZAČASNIH PRODAJNIH MEST
NA PORTOROŠKI TRŽNICI ZA SEZONO 2014

Piran, 15. april 2014 

 

I. PREDMET ODDAJE

Predmet oddaje so začasna prodajna mesta – premične stojnice v Portorožu na Trgu Prekomorskih brigad.

Čas oddaje je od 1. maja do 30. oktobra 2014.

1. PREMIČNE STOJNICE

OGP zagotavljajo najemniku prodajno mesto – javno površino v velikosti 2m x 1m – z naslednjo opremo:
- tipski senčnik (ob vplačilu varščine 500 €)
- električni priključek (dovoljena poraba na posamezno prodajno mesto je 750W)

a. Cena najema

Mesečni najem

Vikend najem

maj

junij

julij

avgust

september

oktober

320 €

390 €

900 €

1.100 €

350 €

220 €

 

Vikend /mesec

maj

junij

julij

avgust

september

oktober

1.

70€

(1.‒4.)

70€

(6.‒8.)

160 €

(4.‒6.)

200 €

(1.‒3.)

100 €

(5.‒7.)

50€

(3.‒5.)

2.

50€

(9.‒11.)

80€

(13.‒15.)

180 €

(11.‒ 13.)

200 €

(8.‒10.)

70€

(12.‒14.)

35€

(10.‒12.)

3.

50€

(16.‒18.)

80€

(20.‒22.)

200 €

(18.‒20.)

250 €

(14.‒17.)

70€

(19.‒21.)

35€

(17.‒19.)

4.

50€

(23.‒25.)

130 €

(25.‒29.)

200 €

(25.‒27.)

200 €

(22.‒24.)

70€

(26.‒28.)

35€

(24.‒26.)

5.

70€

(30.5‒1.6)

 

 

200 €

(29.‒31.)

 

 

V znesek ni vključen 22% DDV.
Najemnino za posamezno obdobje je potrebno vplačati pred pričetkom dela in sicer na naslov: Obalne galerije Piran, Tartinijev trg 3, 6330 Piran, podračun pri UJP Koper št. 01290-6030358891.

b. Možnosti najema:

Začasno prodajno mesto se lahko najame za:

  • -  posamezen mesec ali več zaporednih mesecev;
  • -  posamezen vikend ali več posameznih vikendov.

II. POGOJI NAJEMA

Najemnina za najem posameznega prodajnega mesta vključuje najem javne površine.

Ponudniki morajo ob prvi predložitvi prijave za sezono 2014 vplačati komisijske stroške v višini 30 € in sicer na naslov: Obalne galerije Piran, Tartinijev trg 3, 6330 Piran, podračun pri UJP Koper št. 01290- 6030358891.
Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti z naslednjim prodajnim programom ali storitvami:

1. prodaja tipičnih istrskih in/ali slovenskih spominkov in izdelkov domače obrti (z nalepko in številko certifikata)

2. prodaja likovnih del, portretiranje, izdelovanje karikatur, ipd.

3. delavnice z demonstracijo del domače in umetne obrti

4. keramični, glineni, stekleni in usnjeni izdelki

5. darilni program, nakit, modni dodatki, dizajnerska oblačila in drugo.

Na javni razpis se lahko prijavijo tudi ponudniki s podobno ponudbo, vendar bodo imeli prednost tisti ponudniki s ponudbo iz prejšnjega odstavka (točke 1–5).

Območje, ki je predmet oddaje (Trg prekomorskih brigad), ni posebej varovano ali kako drugače zaščiteno, zato OGP ne odgovarja za nobeno morebitno škodo, nastalo na premoženju najemnika. Prodajnih mest, ki jih je izbrani ponudnik pridobil v najem po tem razpisu, ne sme oddajati v podnajem. Vsak prijavitelj lahko odda ponudbo za največ 2 (dve) prodajni mesti.

Na razpis se lahko prijavijo le ponudniki, ki imajo do Obalnih galerij poravnane vse finančne obveznosti.

Razpored stojnic na ploščadi bo opravila strokovna komisija. Upoštevala bo dinamiko dela, videz in funkcionalnost trga. Odločitev komisije je dokončna. Razpored stojnic se lahko začasno spremeni zaradi kulturni in drugih dogodkov, ki se izvajajo na ploščadi.

Vsi prodajalci so dolžni upoštevati navodila upravitelja ploščadi. V primeru kršitve najemne pogodbe, tržnega reda ali neupoštevanja navodil upravitelja, se po drugem pisnem opominu pogodba razdre. Najemnik je dolžan nemudoma zapustiti ploščad in poravnati morebitno nastalo škodo na prodajnem mestu. Prosto prodajno mesto lahko najame naslednji prijavitelj s prednostnega seznama prispelih prijav.

III. VSEBINA PONUDBE

Ob prvi prijavi na javni razpis za leto 2014 je potrebno priložiti naslednje podatke in dokazila:

-  izpolnjen obrazec PRIJAVA z jasnim opisom ponudbe glede na merila ocenjevanja

-  vzorce prodajnega programa s priloženimi deklaracijam, iz katerih je razvidno poreklo blaga

-  dokazilo o vplačilu komisijskih stroškov v višini 30 € za posamezno prodajno mesto

(vplačilo na: Obalne galerije Piran, Tartinijev trg 3, 6330 Piran, podračun pri UJP

Koper št. 01290-6030358891)

-  fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oz. priglasitveni list, ki ni starejši od 8 dni glede na datum oddaje ponudbe

-  Potrdilo o registraciji z davčno številko

Izbrani najemnik si mora pred začetkom obratovanja zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito obratovanje.

IV. ODDAJA PONUDBE

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku, vsebovati mora izpolnjeni obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili.

Predlagatelji morajo ponudbo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov Obalne galerije Piran Tartinijev trg 3, 6330 Piran, ali osebno na istem naslovu. Ponudniki, ki imajo do OGP neporavnane obveznosti ne bodo upoštevani.

V. OBRAVNAVA PRIJAV IN OBVESTILO O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Prispele prijave bo obravnavala strokovna komisija OGP, odločitev komisije je dokončna. Prijavitelji bodo o izboru obveščeni v roku treh (3) delovnih dni po prejemu popolne ponudbe. Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene najemne pogodbe, s katerimi bodo urejena medsebojna razmerja.

VI. RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Obalnih galerij Piran, www.obalne-galerije.si. Zainteresirani prijavitelji pa jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v upravi Obalnih galerij Piran, Tartinijev trg 3, 6330 Piran. Dodatne informacije dobite na upravi OGP (Bogdana Kovač, tel. 05/67-12- 080, prenosni telefon: 031/399-347) v času uradnih ur od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro.

 

Bogdana Kovač                                                       Lilijana Stepančič

poslovna sekretarka                                                ravnateljica 

 TTL